Όροι Χρήσης

Το www.anubis.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης βιβλίων, περιοδικών και dvd  της ελληνικής εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  που εδρεύει στην Σολωμού 39, Αθήνα στην Ελλάδα. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Anubis, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.anubis.gr.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.anubis.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας www.anubis.gr συμπεριλαμβανομένων κειμένων, χαρακτηριστικών, γραφικών, φωτογραφιών κλπ, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΙΚΕ» και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 1. Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.anubis.gr και για :

α) να παραγγείλετε βιβλία ή/και περιοδικά ή/και DVD και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή ήτοι εκτελεσθεί πλήρως και προσηκόντως η μεταξύ μας σύμβαση

β) να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα (βιβλία, περιοδικά, DVD κλπ),

γ) την αλλαγή ή επιστροφή των προϊόντων,

δ) την αντιμετώπιση αιτημάτων ή παραπόνων,

ε) την συμμόρφωσή μας πρός τις επιταγές του νόμου ή για την προάσπιση νομίμων αξιώσεών μας

είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία – προσωπικά δεδομένα σας που σας αφορούν (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, Α.Φ.Μ. …………… ). Με την παροχή των δεδομένων σας στην εταιρία «Εκδόσεις Anubis IKE»  αναγνωρίζετε ότι παρέχετε σε αυτήν την συγκατάθεση και το δικαίωμα να επεξεργάζεται η εταιρία «Εκδόσεις Anubis IKE» τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που στους παρόντες όρους αναφέρονται. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε  – δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 Ε.Ε. (GDPR) και οποιουδήποτε άλλου νόμου ισχύει ή θα ισχύσει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.anubis.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.anubis.gr τα οποία θα διατηρεί για το αναγκαίο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με όσα προβλέπεται κατωτέρω στους παρόντες όρους (δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων και εξαιρέσεις).
 2. Τα τηρούμενα από εμάς προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 3. Σε περίπτωση που τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από Εκτελούντα/Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με αυτό που εφαρμόζουμε εμείς οι ίδιοι.

Παρέχοντας σε εμάς τα Προσωπικά σας Δεδομένα, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης) από εμάς των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους Σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους (ανωτέρω υπ’αρ. 1), καθώς και για την επεξεργασία αυτών από τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, τρίτους στα πλαίσια εκτέλεσης μια μεταξύ μας συμβάσεως ή πρός εκπλήρωση εν γένει υποχρεώσεών μας.

 1. Σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016 ΕΕ (GDPR), έχετε απόλυτο δικαίωμα ενημέρωσης/διαφάνειας, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που διατηρούμε.

Ειδικότερα:

Α) Δικαίωμα ενημέρωσης / διαφάνειας: Δικαιούσθε και θα σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδεικτικά ποιά προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν επεξεργαζόμαστε, για ποιόν/ποιούς σκοπό/σκοπούς, για ποιό χρονικό διάστημα, και τούτο κατά τρόπο διαφανή σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.

 

Β) Δικαίωμα πρόσβασης:  Δικαιούσθε να ενημερώνεστε από εμάς και να έχετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

 

Γ) Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και την συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.

 

Δ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη): Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων μόνον όταν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 

Ε) Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: Δικαιούσθε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

Στ) Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Εμείς θα παύσουμε την επεξεργασία, εκτός αν υφίστανται νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι υπερισχύουν των όποιων συμφερόντων σας, ή για την συμμόρφωσή μας με εκ του νόμου υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των πάσης φύσεως αξιώσεών μας.

Ζ) Δικαίωμα στην φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αναγνώσιμη μορφότυπο ή να τα διαβιβάσουμε εμείς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ.

Η) Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση (μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Ακόμα και αν ο νόμος δεν παρέχει στο μέλλον τέτοιο δικαίωμα, εμείς θα σας παρέχουμε πάντα το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Τα άνω δικαιώματά σας υπό στοιχεία Α έως και Η μπορείτε να τα ασκείται με έγγραφη αίτησή σας, που θα απευθύνεται σε εμάς στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνσή μας, όπως αναφέρεται κατωτέρω υπ’ αρ. 8. Ωστόσο, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που είναι ευλόγως απαραίτητες για μας προκειμένου να κριθεί το βάσιμο προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω αιτήσεις θα σταλούν από την εταιρία μας χωρίς επιβάρυνση σε εσάς τους αιτούντες-υποκείμενα δικαιωμάτων με e-mail στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, που θα μας έχετε γνωρίσει, εντός μηνός από της λήψεως από εμάς του αιτήματός σας και εφόσον τούτο (αίτημα) είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε εντός μηνός αν θα παραταθεί ο χρόνος για δύο επιπλέον μήνες. Eαν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό εμείς δυνάμεθα να προβούμε στην επιβολή εύλογου τέλους σε εσάς ή να αρνηθούμε να ασχοληθούμε με το αίτημα αυτό.

Προβαίνουμε αμελλητί σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις των Προσωπικών Δεδομένων που περιέχονται στη βάση δεδομένων μας ή αλλού, εφόσον ο αιτών – υποκείμενο δεδομένων αποδείξει πλήρως ότι τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Μία τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή την προσθήκη πληροφοριών και τη διαβίβαση σε τρίτο στον οποίο οι πληροφορίες έχουν γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, δύναται να μην είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε πληροφορίες που σχετίζονται με προηγούμενες αγορές ή επιστροφές προϊόντων.

 1. Η ιστοσελίδα μας δύναται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους. Αν κάνετε κλικ σε μία από αυτές τις συνδέσεις εισέρχεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την λειτουργία, το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση (επεξεργασία) των Προσωπικών σας Δεδομένων από τις τρίτες ιστοσελίδες.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας από αυτές των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 1. Η ιστοσελίδα μας και οι δι’ αυτής προσφερόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε ενήλικες και ανήλικους με την απαιτούμενη γονική συναίνεση. Ρητώς δηλώνουμε ότι δεν θα συλλέξουμε ή ζητήσουμε Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων (που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους) χωρίς την προηγούμενη γονική συγκατάθεση. Εάν είστε ανήλικος, παρακαλείσθε να μην μας αποστείλετε προσωπικές πληροφορίες. Εάν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος έχει παράσχει σε μας προσωπικές πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γονική συναίνεση, διαγράφουμε τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα από τα αρχεία μας.
 2. Υπεύθυνος για τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγονται και επεξεργάζονται στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σολομού 39.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 2169001092 ή μέσω φαξ στο 2169001092 ή με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@anubis.gr, για, δε, την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ (GDPR) στο τηλέφωνο 2169001092 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anubis.gr .

Ασφάλεια

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα www.anubis.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Ασφάλεια Συναλλαγών

Στο www.anubis.gr, την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σας έχει αναλάβει η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εξασφαλίζοντας σας απόλυτη ασφάλεια. Τα στοιχεία της κάρτας σας περνάνε σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας. Η τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer) 128bit. Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία 128bit. Για την αναγνώριση μίας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL θα παρατηρήσετε στον browser ένα μικρό κίτρινο λουκέτο και μετά θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα Error! Hyperlink reference not valid..

Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή για την απόκτηση προϊόντων μέσω του anubis.gr για παραγγελίες εσωτερικού γίνεται είτε με αντικαταβολή είτε με την χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας είτε με κατάθεση σε ελληνική τράπεζα.
Για τις αποστολές εξωτερικού η πληρωμή γίνεται μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας.

Οι τιμές που εμφανίζονται στο anubis.gr συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

Πολιτική Παράδοσης Προϊόντων

Η αποστολή των προϊόντων γίνεται εντός τριών ημερών από την ημέρα παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας εξαρτάται από τον τρόπο αποστολής που έχετε επιλέξει και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις που οφείλονται σε τρίτα πρόσωπα ή υπηρεσίες.

Πολιτική επιστροφών και ακυρώσεων

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις εξής περιπτώσεις:

 1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε πίσω («back») και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «Αφαίρεση».
  2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέσετε στο 210 3801487 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να αναφέρετε και τον κωδικό της παραγγελίας.

Επιστροφή της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις παρακάτω δύο περιπτώσεις:

 1. Από δικό μας λάθος
  2. Μετά από λάθος τυπογραφικό (κακέκτυπο κ.ά.), του προμηθευτή ή μετά από την παραλαβή ελαττωματικού προϊόντος.

Εάν μετά την παραλαβή της παραγγελίας και εντός 15 ημερών θελήσετε την επιστροφή των προϊόντων σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την κεντρική μας διάθεση στο τηλέφωνο 210 3801487, ή μέσω e-mail στο info@anubis.gr δηλώνοντας τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Λοιποί όροι

Η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΙΚΕ», διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες και τα συναλλακτικά ήθη ή αλλαγή νομοθετικού καθεστώτος. Η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΙΚΕ», αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι νέοι όροι ισχύουν και για την «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΙΚΕ», και για τους χρήστες – πελάτες από την ανάρτησή τους στο www.anubis.gr

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.anubis.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα της Anubis για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.